کور دلی

 #کوردلی در عالم دنیا، کوردلی در عالم آخرت را در پی دارد...

#حقیقت_شناسی
#ظاهربینی
#دنیاگرایی

برگرفته از سخنرانی استاد زاهدی در جلسه 177 دوره نظام شناسی

0 نظر