نظام شناسی جلسات 1تا10

208

 

 

جلسه اول بخش اول : کلیات مبحث نظام شناسی (ضرورت نظام شناسی ، مفهوم نظام و شاخص های آن و ...)

 

جلسه اول بخش دوم : کلیات مبحث نظام شناسی (ضرورت نظام شناسی ، مفهوم نظام و شاخص های آن و ...)

 

جلسه دوم بخش اول : کلیات مبحث نظام شناسی (ضرورت نظام شناسی ، مفهوم نظام و شاخص های آن و ...)

 

جلسه دوم بخش دوم : کلیات مبحث نظام شناسی (ضرورت نظام شناسی ، مفهوم نظام و شاخص های آن و ...)

 

جلسه سوم بخش اول : نظام علمی

 

جلسه سوم بخش دوم : نظام علمی

 

جلسه چهارم بخش اول : نظام علمی

 

جلسه چهارم بخش دوم : نظام علمی

 

جلسه چنجم بخش اول : نظام علمی

 

جلسه چنجم بخش دوم : نظام علمی

 

جلسه ششم بخش اول :  نظام علمی/ نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه ششم بخش دوم :  نظام علمی / نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه هفتم بخش اول : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه هفتم بخش دوم : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه هشتم بخش اول : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه هشتم بخش دوم : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه نهم بخش اول : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه نهم بخش دوم : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه دهم بخش اول : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

جلسه دهم بخش دوم : نظام تکثیرگرایی و حزبی

 

0 نظر