نظام شناسی جلسات 81تا90

182

 

 

 

جلسه هشتاد و یکم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و یکم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و دوم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و دوم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و سوم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و سوم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و چهارم بخش اول: نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و چهارم بخش دوم: نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و پنجم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و پنجم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و ششم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و ششم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و هفتم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و هفتم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و هشتم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و هشتم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و نهم بخش اول : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه هشتاد و نهم بخش دوم : نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود بخش اول : فلسفه وجودی عید غدیر / نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

جلسه نود بخش دوم : فلسفه وجودی عید غدیر / نظام تعلیم و تربیت قرآنی

 

0 نظر