نظام شناسی جلسات 191تا200

98 

جلسه صد و نود و یکم بخش اول :

روز بعثت پیامبر(ص)، روز معرفت است

سیر تحولات خلقت حضرت آدم، مبانی برنامه‌های تربیتی قرآن است

 

جلسه صد و نود و یکم بخش دوم :

روز بعثت پیامبر(ص)، روز معرفت است

سیر تحولات خلقت حضرت آدم، مبانی برنامه‌های تربیتی قرآن است

 

جلسه صد و نود و دوم بخش اول :

دروازه ماه شعبان با کلید صلوات باز می‌شود

وجود ارتباط ملکوتی و باطنی بین قلب شیعه و ماه شعبان

 

جلسه صد و نود و دوم بخش دوم :

دروازه ماه شعبان با کلید صلوات باز می‌شود

وجود ارتباط ملکوتی و باطنی بین قلب شیعه و ماه شعبان

 

جلسه صد و نود و سوم بخش اول :

از بزرگترین اعمال عبادی نیمه شعبان، معرفت افزایی و آگاهی جامعه است

نیمه شعبان روز عشقبازی با ذکر خداست

 

جلسه صد و نود و سوم بخش دوم :

از بزرگترین اعمال عبادی نیمه شعبان، معرفت افزایی و آگاهی جامعه است

نیمه شعبان روز عشقبازی با ذکر خداست

 

جلسه صد و نود و چهارم بخش اول:

ترامپ، تو غلط می‌کنی! ذکرُالله هست که صمدیت و عزت شیعه را نشان داد و باید در همه عرصه‌ها
(بانکداری، هنر، فرهنگ، صنعت، مدیریت، دیپلماسی، دانشگاه و... ) ترجمه کارشناسی شود

نقشه جامع قرآن برای مربیان و متربیان

 

جلسه صد و نود و چهارم بخش دوم:

ترامپ، تو غلط می‌کنی! ذکرُالله هست که صمدیت و عزت شیعه را نشان داد و باید در همه عرصه‌ها
(بانکداری، هنر، فرهنگ، صنعت، مدیریت، دیپلماسی، دانشگاه و... ) ترجمه کارشناسی شود

نقشه جامع قرآن برای مربیان و متربیان

 

جلسه صد و نود و پنجم:

ادامۀ سیر خلقت انسان از منظر نظام تربیتی قرآن

 حقیقت ماه مبارک رمضان در نشئۀ عالم ناسوت

 


با تدریس ادامه دروس صوت های جلسات بارگزاری میشود تا امروز 195 جلسه برگزار شده است.

0 نظر