کتاب های صوتی دوره تعلیم وتربیت ، کتاب یازدهم

178

 

1.برسی سند تحول راهبردی

 

2.نقد سند تحول راهبردی ، نقد سند ملی در ادامه تفاوت تربیت دختران با پسران1

 

3.نقد سند تحول راهبردی ادامه ی تفاوت تربیت دختران و پسران2

 

4.نقد سند تحول راهبردی و زمیمه آن و بقیه ی تفاوت های دختران و پسران3

 

 

0 نظر