کتاب های صوتی دوره تعلیم وتربیت ، کتاب دوازدهم

193

 

ترم اول

1.آیت الله حائری شیرازی1

 

2.آیت الله حائری شیرازی2

 

ترم دوم23/10/89

3.دکتر خسروپناه

 

4.دکتر زاهدی

 

5.آیت الله حائری شیرازی

 

6.آیت الله خزئلی

 

ترم سوم

7.آیت الله حائری شیرازی

 

 

0 نظر