1. تربیت مربی خواهران
  2. تربیت مربی برادران
  3. مدرسه قرآنی
  4. کلاس نظام شناسی
  5. هیئت های هفتگی
  6. همایش ها

     کلاس تربیت مربی خواهران در واحد پرند روز های دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 8 صبح برقرار میباشد.

          کلاس های تربیت مربی برادران تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد.