گزارش کلاس ها و برنامه ها

سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان در روز 5شنبه مورخ 29/2/90 برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س)، سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان، در پايان ترم سوم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني" در روز 5شنبه مورخ 29/2/90 با سخنراني حضرت آيت الله حائري شيرازي و استاد زاهدي و ارائه مقالات برگزيده، برگزار گرديد.

گزارش برگزاري همايش بسوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان

گزارش برگزاري همايش بسوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان