گزارش کلاس ها و برنامه ها
سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني29/2/90

سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان در روز 5شنبه مورخ 29/2/90 برگزار شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موسسه فرهنگي قرآن و عترت صابره(س)، سومين همايش به سوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان، در پايان ترم سوم دوره آموزشي "مديريت و تربيت انسان در تعليم و تربيت قرآني" در روز 5شنبه مورخ 29/2/90 با سخنراني حضرت آيت الله حائري شيرازي و استاد زاهدي و ارائه مقالات برگزيده، برگزار گرديد.

همايش 23 دي 89

گزارش برگزاري همايش بسوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان

1395/10/0901:31

همايش

همايش

گزارش برگزاري همايش بسوي راهبردهاي قرآني در تربيت انسان