زیارت مقبول

51

شاخصه قبولی توسل و زیارت نورانیت قلب است نه اجابت حاجت های مادی

0 نظر